Monday, July 9, 2007

成班死基佬

有個小朋友拍了我們打排球的情況,以「成班死基佬」為題post上youtube。我也不知道自己打波個樣咁奇怪,好似痙孿,如果我唔識自己可能都會笑。近年我都算幾出柜,但好耐未試過被歧視的感覺,原來老皮老肉都還會覺得hurt,一下子彷彿回到去中學時代被人話死乸型或 fucking faggot,證明我道行還未夠高。又或者理智上知道價值觀是約定俗成,但不期然還是會認同主流思想,認為自己是沒價值的,可笑的。

1 comment:

jexxey said...

hey 點呀!D 細佬係咪好得閒?!
他們根本就好想入隊....不要被擊倒!